Název projektu: Prevalence psychotických zážitků v běžné populaci

Výzkumný tým: Mgr. Aneta Dorazilová, MUDr. Antonín Šebela, Mgr. Juraj Jonáš, MUDr. Patrik Švancer, Mgr. Veronika Voráčková, MUDr. Pavel Knytl, Mgr. Lucie Kondrátová, Mgr. Bronislav Farkač, Mgr. Ondřej Krupčík, Mgr. Karolína Mladá

Předtím než se rozhodnete, zda se tohoto výzkumu zúčastníte, přečtěte si prosím pozorně následující informace. Dozvíte se v nich o použitých metodách, jak studie probíhá a k čemu může být dobrá.

Proč studii provádíme

Projekt Prevalence psychotických zážitků v běžné populaci se zabývá mapováním výskytu takzvaných psychotických zážitků v běžné populaci. Tyto příznaky se mohou v některých případech vyskytovat i u osob, které jinak netrpí žádným psychickým onemocněním. Součástí projektu je i překlad dotazníku PQ-B a ověření jeho vlastností v české verzi. Tento dotazník je v zahraničí široce využíván, jak ve výzkumných studiích, tak i v klinické praxi.

V posledních letech se mnoho výzkumných studií zabývá přítomností zážitků podobných psychóze (z anglického psychotic like experience) v běžné populaci, které jsou přechodné a nevyžadují odbornou pomoc. Frekvence těchto zážitků se liší vzhledem k věku a životní situaci člověka (například po traumatické události, v náročném životním období a podobně), většina lidí však tuto svou zkušenost s nikým nesdílí. V tomto projektu nás zajímá, nakolik jsou takové příznaky zastoupeny v běžné české populaci.

Údaje o osobách zařazených do výzkumného projektu jsou důvěrné. Jejich prezentace (například v odborných publikacích) je možná pouze tak, aby data nebylo možno vztáhnout k jednotlivým osobám. K údajům získaným během studie bude mít přístup pouze výzkumný tým, Etická komise Národního ústavu duševního zdraví a kontrolní orgán zadavatele, kterým je Ministerstvo zdravotnictví ČR. Výzkumný projekt schválila Etická komise Národního ústavu duševního zdraví.

V případě jakýchkoliv dotazů se můžete kdykoliv obrátit přímo na zodpovědného řešitele:

Mgr. Ondřej Krupčík, email: ondrej.krupcik@nudz.cz. V případě dotazů na etickou stránku věci je možno se obracet na Etickou komisi Národního ústavu duševního zdraví: doc. MUDr. Martin Bareš, Ph.D., předseda EK, tel.:  (+420) 283 088 312, email: martin.bares@nudz.cz, MUDr. Tomáš Novák, Ph.D., email: tomas.novak@nudz.cz

Vyplněním dotazníku prohlašuji, že jsem byl/a srozuměn/a s níže uvedenými skutečnostmi:

  1. Byl/a jsem seznámen/a s dokumentem Informace o výzkumném projektu: Prevalence psychotických zážitků v běžné populaci a porozuměl/a jsem údajům v něm obsaženým.
  2. Jsem si vědom/a, že má účast na tomto výzkumném projektu je zcela dobrovolná a nehonorovaná.
  3. Jsem si vědom/a, že svůj souhlas s účastí v tomto výzkumném projektu mohu kdykoli stáhnout bez udání důvodu a bez jakékoli penalizace.
  4. Jsem si vědom/a toho, že výsledky screeningového dotazníku provedeného v rámci této studie jsou určeny pouze pro potřeby výzkumu.
  5. Rozumím tomu, že důvěrnost a anonymita bude zachována a že mě nebude možné identifikovat na základě žádného veřejně publikovaného materiálu.
  6. Rozumím tomu, že informace, které pro účely výzkumu poskytnu, budou statisticky zpracovány a zahrnuty do článků v odborných recenzovaných časopisech, v prezentacích na konferencích a seminářích. Vždy však bude dodržena zásada, že publikované výsledky nebude možné spojit s konkrétním účastníkem studie.
  7. A tímto dávám svůj souhlas s účastí na výzkumném projektu Prevalence psychotických zážitků v běžné populaci.

Informovaný souhlas si také můžete stáhnout zde a můžete se k němu později vrátit.